قابل توجه مخاطبین محترم سایت دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش ، لطفا از این پس به آدرس جدید tvoccd.oerp.ir مراجعه فرمایید.      

دفترتاليف كتابهاي فني وحرفه اي وكاردانش
لینک های مفید
كاردانش گروه -امور باغي
زير گروه درختكاري
رشته هاي مهارتي:
  زير گروه سبزي كاري
رشته هاي مهارتي:
پرورش ميوه هاي دانه دار
پرورش ميوه هاي هسته دار
پرورش خرما
پرورش مركبات
توليد و پرورش ميوه هاي دانه ريز
پرورش پسته

 
  كشت گلخانه اي جاليزي
پرورش قارچ خوراكي
پرورش سبزي وجاليز
 
     
گل كاري 
رشته هاي مهارتي:
 

فضاي سبز
رشته هاي مهارتي:

پرورش گل
پرورش گياهان آپارتماني
 
  ايجاد ونگهداري فضاي سبز
پرورش درخت ودرختچه زينتي

 

 

 

رشته مهارتي   :     پرورش ميوه هاي دانه دار

رديف

استاندارد/درس

كد استاندارد

كتاب درسي

كد كتاب

سال چاپ

1

باغباني عمومي نوع2

2/10/2/79ج-ك

كاشت

تشخيص انواع خاك

598/1

597/2

85به بعد

آبياري

597/6

82به بعد

رانندگي تراكتور وتيلر

597/1

83به بعد

آماده سازي زمين

مراقبت هاي ويژه داشت

هرس

598/9

598/5

599/1

84به بعد

كنترل آفات وامراض

599/9

90به بعد

2

توليد وپرورش درخت سيب

24/2/74ج-ك

-پرورش درختان ميوه (هرس)

(دانه دار هسته دار)

599/3

83به بعد

3

توليد وپرورش درخت گلابي

25/2/74ج-ك

4

توليد وپرورش به

26/2/74ج-ك

5

کارآفرینی

-

کارآفرینی

597

601/5

88به بعد

6

بهداشت وایمنی کار

-

بهداشت وایمنی کار

598/7

90به بعد

 

رشته مهارتي   :     پرورش خرما

رديف

استاندارد/درس

كد استاندارد

كتاب درسي

كد كتاب

سال چاپ

1

باغباني عمومي نوع2

2/10/2/79ج-ك

كاشت

تشخيص انواع خاك

598/1

597/2

85به بعد

آبياري

597/6

82به بعد

رانندگي تراكتور وتيلر

597/1

83به بعد

آماده سازي زمين

مراقبت هاي ويژه داشت

هرس

598/9

598/5

599/1

84به بعد

كنترل آفات وامراض

599/9

90به بعد

2

قانون كار

 

قانون كار

6/604

91به بعد

3

توليد وپرورش خرما

20/2/74ج-ك

 

 

 

 

کارآفرینی

 

کارآفرینی

601/5

597

88به بعد

4

بهداشت وایمنی کار

-

بهداشت وایمنی کار

598/7

90به بعد

 

رشته مهارتي   :     پرورش ميوه هاي هسته دار

رديف

استاندارد/درس

كد استاندارد

كتاب درسي

كد كتاب

سال چاپ

1

باغباني عمومي نوع2

2/10/2/79ج-ك

كاشت

تشخيص انواع خاك

598/1

597/2

85به بعد

آبياري

597/6

82به بعد

رانندگي تراكتور وتيلر

597/1

83به بعد

آماده سازي زمين

مراقبت هاي ويژه داشت

هرس

598/9

598/5

599/1

84به بعد

كنترل آفات وامراض

-پرورش درختان ميوه

599/9

599/3

90به بعد

83به بعد

2

توليد وپرورش آلو وگوجه

27/2/74ج-ك

-پرورش درختان ميوه (هرس)

(دانه دار هسته دار)

599/3

83به بعد

3

توليد وپرورش زردآلو

28/2/74ج-ك

4

توليد وپرورش هلو وشليل

29/2/74ج-ك

5

توليد وپرورش گيلاس وآلبالو

30/2/74ج-ك

6

بهداشت وایمنی کار

-

بهداشت وایمنی کار

598/7

90به بعد

 

رشته مهارتي   :     پرورش مركبات

رديف

استاندارد/درس

كد استاندارد

كتاب درسي

كد كتاب

سال چاپ

1

باغباني عمومي نوع2

2/10/2/79ج-ك

كاشت

تشخيص انواع خاك

598/1

597/2

85به بعد

آبياري

597/6

82به بعد

رانندگي تراكتور وتيلر

597/1

83به بعد

آماده سازي زمين

مراقبت هاي ويژه داشت

هرس

598/9

598/5

599/1

84به بعد

كنترل آفات وامراض

599/9

90به بعد

2

قانون كار

 

قانون كار

6/604

91به بعد

3

توليد وپرورش مركبات

35/2/74ج-ك

-پرورش درختان ميوه (هرس)

(دانه دار هسته دار)

 

599/3

83به بعد

4

کارآفرینی

 

کارآفرینی

601/5

597

88به بعد

5

بهداشت وایمنی کار

-

بهداشت وایمنی کار

598/7

90به بعد

 

رشته مهارتي   :     پرورش ميوه هاي دانه ريز

رديف

استاندارد/درس

كد استاندارد

كتاب درسي

كد كتاب

سال چاپ

1

باغباني عمومي نوع2

2/10/2/79ج-ك

كاشت

تشخيص انواع خاك

598/1

597/2

85به بعد

آبياري

597/6

82به بعد

رانندگي تراكتور وتيلر

597/1

83به بعد

آماده سازي زمين

مراقبت هاي ويژه داشت

هرس

598/9

598/5

599/1

84به بعد

كنترل آفات وامراض

599/9

90به بعد

2

توليد وپرورش مو

34/2/74ج-ك

توليد وپرورش مو

-پرورش درختان ميوه (هرس)

(دانه دار هسته دار)

 

599/2

599/3

 

83به بعد

3

توليد وپرورش انار

31/2/74ج-ك

4

توليد وپرورش انجير

32/2/74ج-ك

5

کارآفرینی

 

کارآفرینی

601/5

597

88به بعد

 

رشته مهارتي   :     پرورش پسته

رديف

استاندارد/درس

كد استاندارد

كتاب درسي

كد كتاب

سال چاپ

1

باغباني عمومي نوع2

2/10/2/79ج-ك

كاشت

تشخيص انواع خاك

598/1

597/2

85به بعد

آبياري

597/6

82به بعد

رانندگي تراكتور وتيلر

597/1

83به بعد

آماده سازي زمين

مراقبت هاي ويژه داشت

هرس

598/9

598/5

599/1

84به بعد

كنترل آفات وامراض

599/9

90به بعد

2

قانون كار

 

قانون كار

6/604

91به بعد

3

توليد وپرورش پسته

39/2/74ج-ك

 

 

 

4

کارآفرینی

-

کارآفرینی

597

601/5

88به بعد

5

بهداشت وایمنی کار

-

بهداشت وایمنی کار

598/7

90به بعد

 

رشته مهارتي   :     درختچه هاي زينتي

رديف

استاندارد/درس

كد استاندارد

كتاب درسي

كد كتاب

سال چاپ

1

باغباني عمومي نوع1

1/10/2/79ج-ك

كاشت

تشخيص انواع خاك

598/1

597/2

85به بعد

آبياري

597/6

82به بعد

مراقبت هاي ويژه داشت

هرس

598/5

599/1

84به بعد

كنترل آفات وامراض

599/9

90به بعد

2

قانون كار

 

قانون كار

6/604

91به بعد

3

پرورش درخت ودرختچه هاي زينتي

13/2/74ج-ك

 

 

 

4

کارآفرینی

-

کارآفرینی

597

601/5

88به بعد

5

بهداشت وایمنی کار

-

بهداشت وایمنی کار

598/7

90به بعد


 

رشته مهارتي   :     ايجاد ونگهداري فضاي سبز

رديف

استاندارد/درس

كد استاندارد

كتاب درسي

كد كتاب

سال چاپ

1

باغباني عمومي نوع1

1/10/2/79ج-ك

كاشت

تشخيص انواع خاك

598/1

597/2

85به بعد

آبياري

597/6

82به بعد

مراقبت هاي ويژه داشت

هرس

598/5

599/1

84به بعد

كنترل آفات وامراض

599/9

90به بعد

2

قانون كار

 

قانون كار

6/604

91به بعد

3

ايجاد فضاي سبز وپارك سازي

14/2/74ج-ك

 

 

 

4

کارآفرینی

-

کارآفرینی

597

601/5

88به بعد

5

بهداشت وایمنی کار

-

بهداشت وایمنی کار

598/7

90به بعد

 

 

 

سامانه های مرتبط
  • اقتصاد مقاومتی تولید واشتغال
  • دفتر مقام معظم رهبري
  • پايگاه جامع اطلاع رساني وزارت آموزش وپرورش
  • سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي
  • دفتر تألیف كتابهاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري
  • اداره كل نظارت بر نشر وتوزيع
  • مركز سنجش
  • وزارت جهاد كشاورزي
  • وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي
آمار بازدید

 بازدید امروز:  ۱۲۴
 بازدید دیروز:  ۱۳۹۶
 کل بازدیدها:  ۱۰۶۸۸۶۵

انتقادات و پیشنهادات

منوی صفحات پویا