قابل توجه مخاطبین محترم سایت دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش ، لطفا از این پس به آدرس جدید tvoccd.oerp.ir مراجعه فرمایید.      

دفترتاليف كتابهاي فني وحرفه اي وكاردانش
لینک های مفید
كميسيون


مقدمه: كميسيون هاي تخصصي دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش، وظيفه‌ي هم فكري و همكاري در توليد برنامه هاي درسي در رشته هاي تخصصي ذي ربط، انتخاب مؤلف، نظارت بر تأليف و در نهايت تصويب مقدماتي محتواي درسي تهيه شده را بر عهده دارند. از آنجائيكه رشته ها و تخصص هاي گوناگوني در اين دفتر وجود دارد بنابر اين هر كدام از كميسيون هاي تخصصي دفتر به تناسب نوع تخصص در رشته هاي خاص، تصميم گيري هاي متفاوتي دارند.

براي هماهنگي و بدست آوردن الگويي واحد در چگونگي انجام وظايف كميسيون ها، (منطبق با شرح وظايف هر كدام از اعضاء) پس از بررسي و ارزيابي دستورالعمل هاي قبلي ، راهنما و شيوه نامه اي جديد براي تشكيل كميسيون هاي تخصصي دفتر تهيه شد. در اين شيوه نامه وظايف كلي كميسيون ها، حول محور تهيه ي برنامه هاي درسي سازمان دهي مي شود. كه شامل سه بخش 1- وظايف كلي2- اعضاي كميسيون هاي برنامه ريزي درسي و تاليف فني و حرفه اي و كاردانش 3- اصول حاكم بر تصميم گيري ها مي باشد كه پس از بيان ضرورت ها و اهداف ، وظايف كلي كميسيون هاي برنامه ريزي درسي فني و حرفه اي و كاردانش نيز شرح داده شده است. در بخش هاي بعدي ، اعضاي ثابت و متغير كميسيون هاي برنامه ريزي درسي فني و حرفه اي و كاردانش و نيز اصول حاكم بر تصميم گيري در كميسيون هاي تخصصي تبيين شده است.

اميد است انتشار اين شيوه نامه بتواند درهماهنگي و سامان دهي فعاليت هاي مربوط به كميسيون هاي تخصصي دفتر مثمر ثمر باشد.

ضرورت و اهداف

دفتر برنامه ريزي و تاليف آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش در راستاي تحقق اهداف سازماني، استفاده از تجارب و دانسته هاي انديشمندان و متخصصين، تهيه ي برنامه هاي درسي و نظارت برتأليف كتاب هاي درسي را در زمينه هاي صنعت، خدمات و كشاورزي در شاخه هاي فني و حرفه اي و كاردانش در دستور كار خود قرار داده است و در همين ارتباط اقدام به تشكيل كميسيون هاي تخصصي رشته اي را به عنوان مشاورين همكار برگزيده است. هدف اصلي آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش تربيت نيروهاي انساني توانمندي است كه بتوانند در زمينه‌هاي مختلف شغلي،خصوصاً در سطوح تكنسيني نقش مؤثري را ايفا نمايند. بنابر اين، اعضاي كميسيون هاي تخصصي تركيبي از افراد متخصص، در رشته هاي موجود در شاخه هاي فني و حرفه اي و كاردانش هستند كه از منظرهاي علمي‌، حرفه اي و  مسئوليت تهيه ي برنامه درسي ، هدايت ونظارت بر فرآيند تأليف كتاب هاي مربوط به رشته هاي ذي ربط را بر عهده مي گيرند.

ضرورت ايجاب مي نمايد كه چگونگي تشكيل كميسيون ها، شرح وظايف هر يك از اعضا ، تخصص و حوزه فعاليت ايشان براي هماهنگي و رسيدن به الگويي واحد در قالب يك راهنما يا شيوه نامه تنظيم و براي مستند سازي به تصويب شوراي هماهنگي علمي سازمان برسد.

اين راهنما 5 سال يكبار بر حسب ضرورت و نياز مورد بازبيني و بررسي مجدد قرار خواهد گرفت و امكان تغيير نيز خواهد داشت كه اين گونه تغييرات نيز مجدداً به تصويب شوراي مذكور خواهد رسيد.

----

كميسيون هاي تخصصي برنامه ريزي درسي در شاخه هاي جداگانه ي فني و حرفه اي و كاردانش تشكيل مي شوند كه بر اساس اهداف برنامه هاي هر يك از شاخه هاي تحصيلي مذكور، هر كدام از آنها تركيبي متفاوت خواهند داشت. اعضاي كميسيون تخصصي هر كدام از رشته ها، شامل تعدادي اعضاي ثابت و متغير مي باشند.« اعضاي ثابت » كميسيون ها كساني هستند كه بر اساس شرح وظايف خود در جلسات به صورت مداوم شركت مي نمايند. «اعضاي متغير» كساني هستند كه بنا به موضوعات تخصصي طرح شده درهر كدام از جلسه هاي تخصصي فني و حرفه اي و يا كاردانش، حسب ضرورت در يك يا چند جلسه ي محدود، شركت مي‌كنند.

براي اعضاي ثابت و متغير كميسيون ها تا زماني كه در كميسيون ها حضور دارند، از سوي سازمان ابلاغ همكاري ساليانه صادر خواهد شد.

وظايف كلي كميسيون هاي برنامه ريزي درسي و تاليف فني و حرفه اي وكاردانش

1- نيازسنجي براي رشته هاي شاخه ي فني و حرفه اي وكاردانش

2- تهيه وتدوين برنامه كاري ساليانه كميسيون تخصصي

3- همكاري در تدوين استانداردهاي شغلي و حرفه اي

4- تدوين برنامه هاي درسي

5- بررسي و تصويب محتواي برنامه ها وكتابهاي درسي تخصصي

6- تعيين روش هاي تدريس و نمونه طرح درس مناسب براي هر كدام از كتابهاي درسي تخصصي

7-هدايت و راهنمايي گروه هاي آموزشي استان ها در حوزه ي فعاليت هاي جاري دفتر

8-تهيه جدول آموزش سالانه ي هنرآموزان رشته هاي تخصصي موجود در شاخه هاي فني و حرفه اي وكاردانش (دوره هاي تأمين مدرس)

9-بررسي سوالهاي امتحانات نهايي و داخلي به منظور اطمينان از تحقق اهداف پيش بيني شده در برنامه درسي

10-تا ييد صلاحيت علمي و حرفه اي مؤلفين كتاب هاي درسي

11- بررسي و پاسخ به مكاتبات هنرآموزان و دبيران در مورد محتواي برنامه درسي و كتاب هاي تخصصي و ساير مواردي كه به تشخيص كارشناس دفتر در كميسيون تخصصي مطرح مي شود.

12- تعيين و معرفي كتاب هاي كمك درسي به ساير اعضا كميسيون

13- همكاري و نظارت بر تاليف تهيه ي راهنماي معلم براي دروس تخصصي انتخابي

14- تبديل استانداردهاي مهارت به برنامه هاي درسي به صورت پودماني (پيمانه اي)

15- تهيه ي راهنماي برنامه ي درسي رشته1

16- ارزشيابي واعتبار بخشي از برنامه ها و كتاب هاي درسي در دوران آزمايشي و اصلاح برنامه ها و كتاب هاي درسي

17- تجديد نظر در برنامه ها و كتاب هاي درسي بعد از ارزشيابي آنها

18- تعيين رسانه هاي (مكتوب و غير مكتوب) مورد نياز برنامه هاي درسي

19- توجيه و راهنمايي مؤلفان منتخب براي توليد وتأليف رسانه هاي آموزشي اعم از مكتوب و غير مكتوب

20- نظارت بر اجراي برنامه هاي درسي

21- تعيين عناوين كتاب هاي مرجع در رشته ها و گرايش هاي مربوطه و پيشنهاد ترجمه برخي از منابع و مراجع

22- تعيين عناوين پژوهشي مورد نياز در رشته ها و گرايش (براي موسسه پژوهشي سازمان)

23- همكاري در تهيه برنامه هاي درسي كارشناسي ناپيوسته علمي و كاربردي در ادامه برنامه هاي درسي دوره ي كارداني پيوسته

24- همكاري مستمر با دفاتر ستادي ذي ربط (دفاتر آموزش و پرورش فني و حرفه اي و كاردانش)

25- همكاري در تهيه استانداردهاي مهارت مورد نياز دستگاه ها حسب درخواست آنها

26- همكاري در تهيه فصلنامه رشد فني وحرفه اي ، نشريات مورد نياز هنرجويان، هنرآموزان، مدرسان و دانشجويان در آموزش هاي فني و حرفه اي و آموزش هاي مهارتي

27- مطالعه نظام هاي آموزشي فني وحرفه اي در سطح جهان (مطالعات تطبيقي)

28- همكاري در ارزشيابي پاياني برنامه درسي رشته هاي ذي ربط

29- ارائه گزارش عملكرد كميسيون تخصصي در هر فصل به معاونت برنامه ريزي درسي مربوط

 

 

تركيب اعضاي كميسيون هاي تخصصي دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي فني و حرفه اي وكاردانش 

اعضاي كميسيون هاي دفتر برنامه ريزي و تاليف آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش بر حسب اينكه در دستور كار خود، بررسي برنامه درسي يا كتاب هاي درسي تخصصي فني و حرفه اي و يا كاردانش را داشته باشند، متغير خواهند بود. همچنين در صورتي كه كميسيون قصد بررسي برنامه‌ي دو ساله كارداني را داشته باشد يك نفر نماينده از دانشگاه جامع علمي - كاربردي يا دفتر امور مدارس عالي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش به اعضاي كميسيون اضافه خواهد شد. به طور كلي كميسيون هاي تخصصي شاخه هاي فني و حرفه اي و كاردانش شامل دو گروه اعضاي« ثابت» و «متغير» هستند. افراد متغير، كساني هستند كه بر اساس نياز و ضرورت به تشخيص كارشناس تخصصي دفتر و اعضاي كميسيون در جلسات حاضر خواهند شد. لازم به ذكر است كه براي اعضاي ثابت و متغير كميسيون هاي دفتر در ابتداي سال تحصيلي ابلاغ همكاري يك ساله صادر خواهدشد. ­مصوبات كميسيون با حضور حداقل 5 نفر از اعضا، معتبر خواهد بود.

تركيب اعضاي ثابت كميسيون برنامه ريزي درسي فني و حرفه اي

1- استاد دانشگاه دكتري * عضوهيئت علمي

2- كارشناس برنامه ريزي وتاليف (حداقل فوق ليسانس) از دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي فني و حرفه‌اي وكاردانش

3- كارشناس برنامه ريزي درسي (فوق ليسانس يا بالاتر) از دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي فني و حرفه‌اي وكاردانش يك نفر(ثابت)

4- مدرس آموزشكده (فوق ليسانس) ازآموزشكده هاي فني و حرفه اي

5- هنرآموز هنرستان فني و حرفه اي (حداقل ليسانس) بعنوان معلم خبره

(كميسيون فني و حرفه اي و كاردانش )

6- نماينده تخصصي دفتر آموزش و پرورش فني و حرفه‌اي

تركيب اعضاي متغير كمسيسون برنامه ريزي درسي فني و حرفه اي

7- نماينده صنف حرفه اي* از حوزه اصناف

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*در صورت نبودن دكتري عضو هيئت علمي از فردي با داشتن مدرك فوق ليسانس در حد توانايي دكتري مي توان استفاده كرد.

 

 

تركيب اعضاي ثابت كميسيون برنامه‌ريزي درسي كاردانش

1- كارشناس برنامه‌ريزي و تأليف (حداقل فوق‌ليسانس) از دفتر برنامه‌ريزي و تأليف آموزشهاي فني و حرفه‌اي و كاردانش

2- هنرآموز هنرستان كاردانش (حداقل ليسانس) بعنوان معلم خبره

3- استاد كار ماهر از حوزه حرفه‌اي و مهارتي

4- نماينده تخصصي دفتر آموزش و پرورش كاردانش (حداقل ليسانس)

5- نماينده دستگاه صاحب استاندارد (حداقل ليسانس) از دستگاه اجرايي مربوط

تركيب اعضاي متغير كميسيون برنامه ريزي درسي كاردانش

1- كارشناس برنامه‌ريزي درسي (فوق ليسانس يا بالاتر) از دفتر برنامه‌ريزي و تأليف آموزشهاي فني و حرف‌اي و كاردانش

2- استاد دانشگاه حتي‌المقدور دكتر و عضور هيأت علمي

3- نماينده صنف حرفه‌اي بعنوان خبره از حوزه اصناف

 

تبصره: براي كميسيون هايي كه عناوين چند رشته اي يا بين رشته اي در دستور كارشان قرار مي گيرد با صلاحديد كارشناس دفتر مي توان از چند نفر متخصص از حوزه هاي گوناگون حسب مورد دعوت به عمل آورد.

 

 

اصول حاكم بر فرآيند تصميم گيري كميسيون هاي تخصصي دفتر برنامه ريزي درسي فني و حرفه‌اي و كاردانش

1- اصل رعايت الگوي برنامه ريزي درسي فني و حرفه اي مصوب

اولين و مهم ترين اصل حاكم بر فرآيند تصميم گيري كميسيون هاي برنامه ريزي دقت در شناخت و تبعيت از الگوي مصوب برنامه ريزي درسي فني و حرفه اي و كاردانش وزارت آموزش و پرورش است. توجه به رويكرد تجزيه و تحليل مشاغل و تبديل شغل به كار و پاره كار[1] و مبنا قراردادن آن در تمام مراحل برنامه ريزي درسي در شرايط فعلي حائز اهميت است. رعايت و تبعيت از اين الگوي نياز سنجي در بطن خود علمي انديشيدن و علمي تصميم گيري كردن را دارد. همچنين ساير اصولي كه در مورد برنامه ريزي درسي به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش رسيده است در تصميم گيري ها در نظر خواهد بود.

2- اصل اخذ اطلاعات جامع

داشتن اطلاعات جامع و كامل در زمينه ي اهداف آموزش و پرورش و موقعيت آموزش هاي فني و حرفه اي در ساير نظام ها، در زمينه ي برنامه ريزي درسي و ويژگي هاي خاص آن، هنجارهاي «اجتماعي فرهنگي» ، استانداردهاي حرفه اي ، استانداردهاي شايستگي و توانايي هاي مورد نياز براي فارغ التحصيلان هر رشته جزء الزاماتي است كه پيش از هر گونه تصميم گيري، هر يك از اعضاي كميسيون ها بايد از آنها آگاهي داشته باشند. همچنين توصيه مي شود حسب نياز، مطالعات مرتبط پيش از هر جلسه توسط ايشان انجام پذيرد.

3- اصل امكان پذيري

تصميم هاي كميسيون تخصصي به لحاظ اجرايي بايد امكان پذير باشد . لذا در هر تصميمي كه امكان عملي بودن آن در حال حاضر وجود ندارد بايد تجديد نظر شود و به نحوي اتخاذ تصميم شود كه با كمترين آسيب به هدف ها و تحقق آن بتوان از وضع موجود استفاده حداكثر را نمود.

4- اصل ترجيح

نظام آموزشي داراي اهدافي است و اين اهداف با توجه با منابع ، موانع و محدوديت هاي موجود در كشور داراي ترجيحاتي است كه بايد مورد نظراعضاي كميسيون قرار گيرد و تصميم هاي كميسيون با توجه به اين ترجيحات انجام خواهد شد.

5- اصل پويايي

در اين اصل پويايي و ميزان ثبات برنامه درسي به طور نسبي حفظ شده و ميزان پايداري رشته ها به لحاظ رشد فن آوري و نيازهاي مربوط به آن رشته به همراه ضرورت هاي سياسي و اجتماعي با يد به صورت دقيق مورد توجه اعضا باشد.

6- اصل مشاركت

برنامه درسي فني و حرفه اي پويا و پاسخگوي به نيازهاي كشور، به صورت مشاركتي تهيه و تدوين و تصويب مي شود از همين رو كميسيون هاي تخصصي همواره بايد مشاركت حوزه حرفه اي ، هنر آموزان و مدرسين،‌دفاتر ستادي مربوطه، هنرجويان و اوليا را مد نظر داشته باشند و خود را بي نياز از اين منابع عظيم انساني و تخصصي ندانند.

7 - اصل توجه به تقويم زماني

كليه تصميم هايي كه كميسيون هاي تخصصي اخذ مي كنند تابع زمان است لذا اگر اين تصميم ها در زمان مورد نظر تحقق نيابد، فاقد ارزش و اعتبار لازم مي باشد براي نيل به اين اصل لازم است جدول زماني فعاليت هاي كميسيون هاي تخصصي توسط كارشناس مربوطه با مشخص كردن زمان بندي بحراني تهيه و بعد از تصويب در كميسيون ملاك عمل قرار گيرد.

8- اصل وسعت

هر تصميمي كه كميسيون تخصصي اخذ مي كند بايد داراي وسعت باشد به اين معني كه تمامي پيشينه ي اطلاعات برنامه درسي را داشته و پيش بيني آينده ي آن را نيز مد نظر قرار دهد و مبتني بر تفكر و اهداف اساسي تعليم و تربيت باشد. ارتباط مواد درسي و كاربرد آموخته ها، كاهش حجم مطالب دشوار، توجه و درك فراگير به فهم دقيق ايده ها از ويژگي هاي وسعت محتواي برنامه درسي به شمار مي رود كه در تصميم گيري بايد مورد توجه قرار گيرد.

9-اصل واقع بيني

برنامه ريزي درسي بايد در انديشه و فكر كردن در بالاترين مرتبه قرار گيرد و ضمن آن به حوزه عمل هم توجه داشته باشد و به اصطلاح تصميم گيري و اقدامات اجرايي بر مبناي تجزيه و تحليل واقعي در كنار تجارب و بصيرت صورت پذيرد. بنابراين همواره بايد واقع بين باشيم و از فرصت ها حداكثر استفاده را بكنيم . در غير اين صورت تمامي فرصت ها به تهديد تبديل خواهد شد. همچنين شرايط موجود در تمام استانهاي كشور، منابع و محدوديت ها را درنظر گرفته و در تصميم گيري دخالت دهيم.

10- اصل تداوم يا توالي

اعضاي كميسيون صلاحيت فراگيران را در مراحل مختلف رشد براي انجام وظايفشان محور تفكر قرار خواهند داد. آنها براي رعايت تداوم يا توالي از شيوه هاي ‌ساده به مشكل، مطالعه براساس پيش نياز، از جزء به كل ، از كل به جزء ، نظم كرونولوژيكي وقايع، از حال به گذشته و شيوه ي دايره هاي متحدالمركز كه با تكرار مفاهيم ، مهارت ها و توانايي هاي فراگير را وسعت مي دهد، به كار مي گيرند. بنابراين تناسب دانش آموزان با شيوه هاي مختلف توالي در تصميم گيري كميسيون از اهميت خاصي برخوردار است.

11- اصل استمرار

استمرار نظم تعيين شده، در چگونگي ادامه ي وقايع يادگيري است كه بر دو نوع عمودي و افقي است . تداومي كه براساس تجربيات معين و در طول دوره هاي زماني براي آموزش ارائه مي شود. استمرار عمودي است . استمرار يك تجربه ي خاص حتي در يك روز آموزشي نيز استمرار افقي ناميده مي شود. استمرار نيز مانند توالي براساس فراگيري افراد، متفاوت مختلف خواهد بود. هنگام تصميم گيري در كميسيون بايد سه جنبه ي استمرار يعني «توسعه ي مفاهيم اساسي» ، «توسعه ي شيوه هاي پردازش اطلاعات» و «توسعه ي شيوه هاي احساس » مورد توجه قرار گيرد.

12- اصل تعادل با توازن

ايجاد تعامل كلي در برنامه ي درسي هنگام طراحي تجربه هاي متنوع براي گروه هاي فراگيران ، بين نيازهاي آنان و آنچه بايد بياموزند، الزامي است. كميسيون در تصميم گيري براي ايجاد تعادل در برنامه ي درسي بايد آنچه را كه براي رشد فراگيران (به طور انفرادي) با ارزش تلقي مي شود، در نظر داشته و محتواي برنامه درسي را نيز براساس آن نيازها انتخاب و سازماندهي نمايد. نكات مهمي كه براي ايجاد اين تعادل در محتواي برنامه ي درسي ضروري است عبارتند از: توجه به اهميت هدف هاي آموزشي ، شناخت نيازهاي فردي و ارزشي دانش آموزان ، تهيه ي امكانات و مواد آموزشي لازم براي تدريس و يادگيري،سازمان دهي وقت دانش آموزان بر محور فعاليت هاي يادگيري و جلوگيري از بروز عواملي كه اين تعادل را از بين مي برند.

جايگاه كميسيون هاي تخصصي

كميسيون هاي تخصصي برنامه ريزي و تأليف در دو بخش صنعت، خدمات و كشاورزي زير نظر معاونت مربوط و با مديريت كارشناس هاي برنامه ريزي و تأليف دفتر در رشته هاي مختلف تشكيل مي شوند . در حال حاضر كميسيون‌هاي تخصصي كه در زمينه صنعت فعاليت دارند عبارتند از : مكانيك خودرو، ساخت و توليد، صنايع فلزي ، نقشه كشي عمومي، تأسيسات ، صنايع چوب و كاغذ، ساختمان، نقشه برداري، صنايع شيميايي، صنايع نساجي ، متالورژي ، سراميك ، معدن، الكترونيك، الكتروتكنيك، مكانترونيك، الكترونيك و مخابرات دريايي، مكانيك موتورهاي دريايي و ناوبري.

همچنين كميسيون هاي تخصصي: چاپ، انيميشن، نقاشي ، گرافيك، طراحي و دوخت ، نقشه كشي معماري، موسيقي، پشتيباني صحنه ، سينما، صنايع دستي، مديريت خانواده، كودكياري، تربيت بدني، كامپيوتر، حسابداري بازرگاني ، امور زراعي و باغي، ماشين هاي كشاورزي ، مواد غذايي ، امور دامي و چاپ دستي در زمينه ي خدمات و كشاورزي در حال فعاليت هستند. در ادامه جدول نشان گر جايگاه كميسيون هاي تخصصي و عناوين آنها آمده است.


 

 

 

شرح وظايف خاص هر يك از اعضا در كميسيون هاي برنامه ريزي درسي

1 - استاد دانشگاه

- بررسي اعتبار محتواي برنامه‌درسي به لحاظ علمي و ارتباط افقي و عمودي دروس

- اظهار نظر در مورد به روز بودن محتواي برنامه هاي درسي

- همفكري در جهت تعميم اصول و مفاهيم اخلاق حرفه اي در برنامه‌هاي درسي

- استانداردسازي و تاييدصحت علمي مطالب، مفاهيم و اصول درج شده در كتاب ها و برنامه هاي درسي

- به كارگيري مهارت هاي محوري مهارت‌هاي غير حرفه‌اي در برنامه هاي درسي

2- كارشناس برنامه ريزي و تأليف (از دفتر برنامه ريزي و تاليف آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش)

- تشكيل كميسيون تخصصي و مديريت و سازماندهي آنها

- اعلام نتايج حاصله و ارسال صورتجلسه‌ي كميسيون آموزشي به معاونت برنامه‌ريزي درسي ذي ربط به صورت هفتگي

- بررسي برنامه هاي توسعه ساليانه مربوط به هر رشته در كميسيون تخصصي و انجام اصلاحات موردي

- مطالعات تطبيقي ساير نظام‌هاي آموزشي و رشته‌ي ذي‌ربط

- پيشنهاد تأليف كتاب‌هاي درسي جديد به اعضاء كميسيون تخصصي

- پيشنهاد اصلاح برنامه درسي موجود و يا تدوين برنامه هاي درسي جديد

- پيشنهاد انجام اصلاحات كلي و جزئي در كتاب‌هاي تخصصي- تهيه دستور كار كميسيون هاي تخصصي متناسب با سياست ها و برنامه هاي دفتر

- تهيه جدول زماني كار كميسيون مربوطه و اعلام آن به معاون مربوط

- ايجاد هماهنگي با ديگر اعضا در بررسي، اصلاح و تصويب محتواي برنامه هاي درسي و بسته هاي آموزشي

- اعلام نظر در مورد محتواي كتاب هاي درسي از ديدگاه انطباق علمي با برنامه درسي و به روز بودن از زاويه‌ي تخصص هاي مندرج در برنامه

- تبديل استانداردهاي مهارت به برنامه هاي درسي با كمك اعضاي كميسيون تخصصي كاردانش

- تعيين دستور كار 4 جلسه آينده در هر جلسه

- برنامه ريزي به منظور ارتقاء علمي هنرآموزان استان ها با برگزاري دوره هاي آموزشي حضوري يا مجازي

- بررسي و تجزيه و تحليل سوالات امتحاني رشته- اعلام نظر در مورد پودمان هاي مهارتي و واحدهاي كار مربوط به هركدام از استاندارد مهارت از ديدگاه تخصصي

- ايجاد بستر و زمينه ي مناسب براي ارتقاي سطح دانش برنامه ريزي درسي اعضاي كميسيون تخصصي

- ايجاد بستر مناسب براي مشاركت سازمان هاي آموزش و پرورش استان ها در توليد بسته هاي آموزشي بر مبناي برنامه ي درسي

- سازماندهي و انجام ارزشيابي تكويني برنامه ي درسي و بسته هاي آموزشي و همكاري در انجام ارزشيابي‌هاي پاياني

- به كارگيري مهارت هاي غير فني در رويكرد فرهنگي – تربيتي در برنامه ها و كتاب هاي درسي

- بررسي و تدوين شاخص هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دروس مربوطه

- تهيه جدول دوره هاي آموزشي هنرآموزان در هر رشته و تصويب آن در كميسيون تخصصي

- همكاري با دفاتر ستادي در زمينه هاي مرتبط

- پاسخ به مكاتبات استان ها با نظر كميسيون مربوطه

- تهيه گزارش هر فصل از فعاليت هاي كميسيون تخصصي

- مديريت كميسيون تخصصي ، تهيه صورت جلسات و مستند سازي تصميم ها

3- كارشناس برنامه ريزي درسي

- بررسي محتواي كتاب هاي درسي به لحاظ انطباق با اصول «ياددهي – يادگيري»

- همكاري در بررسي و تجزيه و تحليل سوالات امتحاني با توجه به اصول «سنجش و اندازه گيري»

- انطباق تصميم هاي كميسيون تخصصي با اصول حاكم بر برنامه ريزي درسي در آموزش هاي فني و حرفه اي و آموزش هاي مهارتي و انطباق آنها با مصوبات هيئت اجرايي مصوبات شوراي علمي و كاربردي و شوراي سازمان پژوهش

- همكاري در ارزشيابي تكويني و پاياني برنامه ي درسي و بسته هاي آموزشي

- تهيه و تدوين گزارش سالانه كميسيون هاي تخصصي در مورد تغييرات برنامه ها و كتاب هاي درسي با توجه به اصول برنامه ريزي درسي

- پيشنهاد تهيه و تدوين بسته هاي آموزشي مورد نياز برنامه ها و كتاب هاي درسي با توجه به اصول وراهبردها و فنون طراحي آموزشي با همكاري ساير اعضا

- همكاري در تبديل استانداردهاي مهارت به برنامه درسي با توجه به اصول حاكم بربرنامه ريزي درسي

- بررسي و اعلام نظر در ارتباط با محتواي كتاب هاي درسي در انطباق با سازماندهي محتواي كتاب هاي درسي

- تهيه جداول «هدف – محتوا» پيمانه هاي مهارتي و واحد كار مربوطه با همكاري ساير اعضاء كميسيون تخصصي از ديدگاه برنامه ريزي درسي

- ارائه ي پيشنهاد براي تعيين شاخص هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي در دروس مربوطه

- مراقبت بر تصميمات اعضاء كميسيون تخصصي از ديدگاه برنامه ريزي درسي

- ارائه ي پيشنهادهاي لازم در مورد به كارگيري مهارت هاي غير فني در برنامه ي درسي به صورت تلفيقي

- ارائه الگوهاي مناسب براي كاربرد رويكرد فرهنگي – تربيتي در كتاب هاي درسي

4- مدرس آموزشكده

- ارائه ي نظر در مورد ارتباط برنامه هاي درسي و محتواي آموزشي دوره ي سه ساله هنرستان با دوره‌هاي كارداني پيوسته

- بررسي و تأييد مناسبت و كفايت محتوا و برنامه هاي درسي هنرستان در ارتباط عمودي و افقي با برنامه هاي درسي دوره هاي كارداني - اعلام كاستي هاي برنامه به لحاظ علمي و عملي به كميسيون مربوطه در راستاي اهداف برنامه هاي دوره‌ي كارداني پيوسته

5- هنرآموز هنرستان ( فني و حرفه اي و كاردانش)

- بررسي و اظهار نظر در مورد محتواي دروس به لحاظ عملي بودن اجراي آن در محيط آموزشي

- بررسي و اظهار نظر در مورد محتوا به لحاظ منطبق بودن با اصول «ياد دهي» يادگيري با توجه به پيش نيازهاي دروس

- اعلام كاستي هاي موجود در برنامه ي درسي و محتواي كتاب هاي درسي تخصصي به اعضا كميسيون تخصصي

- بررسي و اظهار نظر در خصوص مناسبت و كفايت محتوا با توجه به سطح علمي هنرجويان در هنرستان‌ها

- بررسي و اعلام نظر در مورد سوالات امتحاني

- اعلام نظر در مورد ارزشيابي از آموخته هاي فارغ التحصيلان با توجه به تجارب مدرسه اي

6- استاد كار از حوزه حرفه اي

- اعلام نظر در مورد محتواي كتاب هاي درسي تأليف شده از زاويه صحت عمليات و امكان پذيري آن - اعلام نظر در مورد اصول اخلاق حرفه اي در برنامه ي درسي و كتاب‌هاي تخصصي كارگاهي و آزمايشگاهي و بسته هاي آموزشي

- اعلام نظر در مورد تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز براساس مفاهيم بكار گرفته شده در پودمان‌هاي مهارت

- اعلام نظر در مورد تقدم و تأخر واحدهاي كار مربوط به هر پيمانه ي مهارتي

- پيشنهاد در مورد تجهيزات جديد مورد استفاده در حوزه ي حرفه اي

7- نماينده ي صنف حرفه اي (استادكار ماهر)

- اعلام نظردر خصوص ويژگي هاي نيروي انساني مورد نياز (استادكار ، مربي و ...)

- بررسي و اعلام نظر در مورد برنامه درسي و بسته هاي آموزشي به منظور انطباق آن با نيازهاي بازار كار

- بررسي و ارائه پيشنهاد به كميسيون در به كارگيري فن آوري‌هاي موجود

- بررسي و ارائه ي پيشنهاد به كميسيون در مورد حرفه هاي جديد شغلي در رشته ي ذي ربط

8- نماينده ي دفتر امور مدارس عالي

- بررسي محتواي برنامه و كتاب هاي درسي دوره ي سه ساله ي هنرستان ها و ارتباط آنها با مقطع كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته

- ارائه ي پيشنهاد به كميسيون در مورد گرايش هاي جديد در مقطع كارداني مرتبط با رشته

- بررسي و اعلام نظر در مورد ضعف و قوت دانشجويان در فراگيري دروس اصلي و تخصصي به كميسيون

9- نماينده ي دستگاه صاحب استاندارد

- همكاري مستمر در تبديل استانداردهاي مهارت به برنامه درسي

- همكاري در تهيه استاندارد تجهيزات و پلان كارگاه ها با توجه به تجارب دستگاه صاحب استاندارد

- اعلام نظر در مورد محتواي كتاب هاي درسي (پودمان‌هاي مهارت) از ديدگاه تخصصي و انطباق آن با استاندارد مهارت

- ارائه ي پيشنهاد در مورد بهداشت و ايمني كار بر اساس استانداردهاي مورد بحث

- همكاري در تغيير و اصلاح استاندارد براساس نظر اعضاي كميسيون در صورت نياز

- ارائه نظر در مورد ورود تجهيزات جديد در حرفه ي مورد نظر

گزارش عملكرد كميسيون هاي برنامه ريزي و درسي

در شرح وظايف كارشناس برنامه ريزي و تأليف دفتر ارائه گزارش فصلي و ساليانه از عملكرد و فعاليت هاي كميسيون تخصصي آورده شده است. براي كنترل دقيق،‌صحيح و يكسان كميسيون ها، دو جدول طراحي شده است: 1- جدول ارزشيابي عملكرد اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي 2- جدول فعاليد هاي ساليانه كميسيون كه در هر فصل تكميل خواهدشد. اين جدول گذشته از اينكه مي تواند به هر يك از اعضاء به صورت فردي روند عملكرد ايشان را نشان دهد، مي تواند راهنمايي براي تصميم گيري هاي بعدي كارشناس تخصصي دفتر در جهت تغيير و جابجائي برخي از اعضاي كميسيون باشد.

همچنين در جدول فعاليت هاي ساليانه ي كميسيون تخصصي كه توسط كارشناس تخصصي دفتر و پيش بيني اعضاي كميسيون تخصصي تكميل خواهدشد، ميزان فعاليت، سرعت عمل و دقت در برنامه‌ريزي يك كميسيون به طور كلي مورد ارزيابي قرار گيرد.

 

 

جدول ارزشيابي عملكرد اعضاء كميسيون‌هاي تخصصي

رديف

مشخصات اعضاء و كميسيون تخصصي

نوع فعاليت‌هاي انجام شده

ميزان تحقيق اهداف و درصد همكاري

ملاحظات

         
 

جدول فعاليت هاي ساليانه ي كميسيون تخصصي

نوع فعاليت

زمان پيش بيني شده

تاريخ شروع

تاريخ پايان

تاريخ به اجرا رسيدن

توضيحات

تدوين برنامه درسي

         

اصلاح برنامه درسي

         

تأليف كتاب

         

اصلاح كتاب

         

دوره هاي آموزشي (دانش افزايي)

         

نظارت بر تهيه ي نرم افزارهاي آموزشي

         

نظارت بر تهيه ي فيلم هاي آموزشي

         

ارزشيابي كتاب هاي درسي و كتاب هاي كمك آموزشي

         

ارزشيابي تأليفات خارج از سازمان (منابع كمك درسي)

         
 

برخي توصيه هاي اجرايي :

1- نحوه تشكيل كميسيون هاي تخصصي : كميسيون هاي برنامه ريزي درسي دفتر متناسب با شرايط و حجم كار مي‌تواند براي هفته اي يك بار تا ماهي يك بار، برنامه ريزي و سازمان دهي شود. حداقل زمان براي تشكيل كميسيون ها 2 و حدكثر 3 ساعت در هفته خواهد بود.

Ý براي افزايش زمان تشكيل جلسات در مواقع كاملاً ضروري كسب موافقت معاونت و برنامه‌ريزي درسي مربوط الزامي است.

2- عضويت در كميسيون هاي تخصصي به مدت يك سال خواهد بود و با تشخيص كارشناسي و معاونت ذي ربط تمديد خواهدشد.

3- وجود نماينده ي حوزه ي حرفه اي در كميسيون امري اجتناب ناپذير است. حتي‌الامكان با توجه به اصول مشاركت، پويايي و توافق از وجود اين گونه كارشناسان استفاده خواهد شد. اگر در برخي از رشته ها اين امر امكان پذير نباشد. سعي مي‌شود تا در مراحل تصويب برنامه و محتواي كتاب هاي درسي به صورت تناوبي نظر صاحبان مشاغل به صورت مكتوب گرفته شود. همچنين در صورتي كه رشته اي نياز به تخصص‌هاي حرفه اي گوناگون در محتواي رشته مربوطه داشته باشد مي تواند همزمان از چند نماينده ي حرفه‌اي در كميسيون بهره گيرد.

4- كميسيون هاي تخصصي شاخه فني و حرفه‌اي داراي 5 نفر عضو ثابت و كميسيون‌هاي تخصصي شاخه‌ي كاردانش داراي 4 نفر نفر عضو ثابت هستند. از آنجايي كه ممكن است برخي از تصميم‌هاي كميسيون، نياز به مشاوره و كارشناسي بيرون از كميسيون داشته باشد، (بويژه در بررسي محتواي كتاب هاي درسي) هر يك از كميسيون هاي تخصصي مي توانند به تناسب نياز از وجود مشاورين تخصصي با رعايت سقف اعتبارات مربوطه نيز استفاده كنند.

 

سامانه های مرتبط
  • اقتصاد مقاومتی تولید واشتغال
  • دفتر مقام معظم رهبري
  • پايگاه جامع اطلاع رساني وزارت آموزش وپرورش
  • سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي
  • دفتر تألیف كتابهاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري
  • اداره كل نظارت بر نشر وتوزيع
  • مركز سنجش
  • وزارت جهاد كشاورزي
  • وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي
آمار بازدید

 بازدید امروز:  ۱۳۷
 بازدید دیروز:  ۱۳۹۶
 کل بازدیدها:  ۱۰۶۸۸۷۸

انتقادات و پیشنهادات

منوی صفحات پویا