قابل توجه مخاطبین محترم سایت دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش ، لطفا از این پس به آدرس جدید tvoccd.oerp.ir مراجعه فرمایید.      

دفترتاليف كتابهاي فني وحرفه اي وكاردانش
لینک های مفید
تاريخچه
تاریخچه  

 تاريخچه تاسيس

فعاليت پژوهشى معاونت آموزشى فنى و حرفه اى از سال ٦٣ در قالب واحدى جنبى تحت عنوان ( واحد پژوهش و تحقيقات ) آغاز شد و به مرور گسترش يافت سپس واحدهاى سايه اى ديگرى با عنوان ( مرکز اطلاعات فنى و توليد مواد آموزشى ) ، ( سمعى و بصرى ) ، (کتابخانه مرکزى معاونت آموزش فنى و حرفه اى ) تاسيس شد ودر سال ٦٤ و ٦٥ ( مرکز اسناد و مدارک ) ،( شوراى کتاب ) ، ( مرکز کامپيوتر ) و ( واحدهاى هنرى ) تشکيل گرديد .
واحدهاى سايه اى در دفتر خاصى از تشکيلات معاونت آموزش فنى و حرفه اى سازماندهى شده بود و فعاليتهاى آن در ارتباط با يکديگر بود و مسئولين واحدها هر کدام مستقل زير نظر معاون آموزش فنى و حرفه اى وزارت متبوع انجام وظيفه مى نمودند .
بر اساس موافقت نامه مشترک ١٣٧٠ / فن مورخ ٢٤/٢٢/٦٦ فيمابين معاونت آموزش فنى و حرفه اى و معاونت پژوهش وقت ، مقدمات انتقال رسمى فعاليتهاى پژوهشى و برنامه ريزى آموزشى و درسى آموزش فنى و حرفه اى از سازمان پژوهش فراهم شد .
در مهرماه سال ٦٧ طرح تاسيس دفتر پژوهش هاى آموزش فنى و حرفه اى مشتمل بر ادغام کليه واحدهاى سايه اى تحت مديريت جديد و با تشکيلاتى منظم فعاليت خود را آغاز کرده و با عنوان ( دفتر تحقيقات و برنامه ريزى آموزش فنى و حرفه اى ) در تاريخ ١/٤/٦٨ رسماً تاسيس شد .
فعاليتهاى دفتر با اين عنوان ادامه يافت و در سال ٧٢ با عنوان ( دفتر تاليف و برنامه ريزى فنى و حرفه اى ) زير نظر معاونت آموزش متوسطه به فعاليت خود ادامه داد و بعد از انتقال دفتر به سازمان پژوهش و برنامه ريزى آموزشى تشکيلات دفتر حسب ماموريت هاى جديدى کاملاً تغيير يافت

شرح وظايف

وظيفه اصلى دفتر با تشکيلات جديد و با انتزاع واحد پژوهش و امور کمک آموزشى از آن ، برنامه ريزى درسى براى آموزش هاى فنى حرفه اى و کار دانش
است که اهم آنها عبارتند از :
- برنامه ريزى درسى در آموزش هاى فنى و حرفه اى به همکارى دفتر آموزش هاى فنى و حرفه اى و ساير بخش هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى .
- برنامه ريزى درسى در آموزش هاى مهارتى و کاردانش با همکارى اساتيد ، صاحب نظران و دست اندرکاران آموزشهاى فنى و حرفه اى
- بررسى و تصويب برنامه هاى درسى در فنى و حرفه اى و کاردانش از طريق مراجع قانونى
- کمک به دستگاههاى ذيربط و راهنمايى و هدايت آنها در جهت تهيه استانداردهاى مهارت با توجه به اصول حاکم بر آنها
- همکارى در تهيه برنامه ريزى براى کارشناسى ناپيوسته علمى و کاربردى در ادامه برنامه هاى درسى کاردانى پيوسته با همکارى بخش هاى صنعت ، خدمات کشاورزى و دفتر امور مدار عالى فنى و حرفه اى
- ارزشيابى برنامه ها و کتاب هاى درسى در آموزش هاى فنى و حرفه اى و کاردانش
- تاليف کتابهاى کمک درسى با کمک بخش خصوصى
- تاليف کتابهاى مرجع در آموزشهاى فنى و حرفه اى و کار و دانش
- مطالعه و انجام برنامه ريزى آموزش هاى فنى و حرفه اى با استفاده از آخرين يافته هاى علمى مربوط
- تعيين عناوين پژوهش هاى مورد نياز در آموزش هاى فنى و حرفه اى و همکارى در ازاء اين پژوهش ها با کمک بخش پژوهشى سازمان
- مطالعه و بررسى در مورد رشته هاى مورد نياز جامعه و ميزان پايدارى رشته هايى به ويژه در آموزش هاى مهارتى و کاردانش
- همکارى با اداره کل تربيت معلم و آموزش نيروى انسانى در مورد تربيت نيروى انسانى در دوره هاى کوتاه مدت و بلند مدت مناسب با برنامه هاى درسى
- همکارى با اداره کل سنجش و ارزشيابى تحصيلى براى استقرار يک نظام کارآمد سنجش و اندازه گيرى از پيشرفت تحصيلى دانش آموزان و اثربخشى آن در محتواى کتابها و برنامه درسى
- کنترل و نظارت بر حسن اجراى فعاليتهاى جارى واحدهاى آموزش فنى و حرفه اى و کار دانش در مورد نحوه اجراى برنامه هاى درسى و ساير طرح هاى آموزشى
- همکارى و ارتباط مستمر با گروههاى آموزشى در فنى و حرفه اى و کاردانش در ادارات کل مناطق آموزشى
- همکارى با دفتر انتشارات کمک آموزشى جهت انتشار نشريات در موضوع هاى علمى و فنى حرفه اى در سطوح مختلف براى دانش آموزان دانشجويان هنرآموزان و مدرسان
- تعيين مواد آموزشى مورد نياز کتاب ها و برنامه هاى درسى آموزش هاى فنى و حرفه اى و کاردانش و سفارش آن به دفتر تکنولوژى آموزشى .

سامانه های مرتبط
  • اقتصاد مقاومتی تولید واشتغال
  • دفتر مقام معظم رهبري
  • پايگاه جامع اطلاع رساني وزارت آموزش وپرورش
  • سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي
  • دفتر تألیف كتابهاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري
  • اداره كل نظارت بر نشر وتوزيع
  • مركز سنجش
  • وزارت جهاد كشاورزي
  • وزارت تعاون،كار ورفاه اجتماعي
آمار بازدید

 بازدید امروز:  ۱۲۵
 بازدید دیروز:  ۱۳۹۶
 کل بازدیدها:  ۱۰۶۸۸۶۶

انتقادات و پیشنهادات

منوی صفحات پویا